REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO neakids.pl 

     

Data publikacji:  22.09.2016 r

Sklep internetowy neakids działający pod adresem http://neakids.pl należy do Macieja Mikulicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „M GROUP Maciej Mikulicz” z siedzibą w Kunicach (59-216), ul. Ciepła 6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 691-226-87-12.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail hello@neakids.pl oraz pod numerem telefonu +48 887 633 023

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),
 3. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://neakids.pl/content/6-regulamin ,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://neakids.pl,
 6. Sprzedawca – Maciej Mikulicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „M GROUP Maciej Mikulicz” z siedzibą w Kunicach (59-216), ul. Ciepła 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 691-226-87-12,

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu. 
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem. 
 5. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie konta w Sklepie. Konto można założyć w trakcie składania zamówienia lub przechodząc do zakładki „Zaloguj się”. 
 2. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,
  2. z widoku koszyka kliknąć w przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”, 
  3. zalogować się do swojego konta w Sklepie lub założyć konto – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przed rozpoczęciem składania zamówienia albo nie ma jeszcze konta w Sklepie,
  4. podać dane Kupującego oraz dane adresowe – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  5. wybrać metodę wysyłki zamówienia,
  6. zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  7. wybrać metodę płatności za zamówienie,
  8. kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu celem dokonania płatności za zamówienie.
 4. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie inną niż płatność za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony od razu na stronę z potwierdzeniem zamówienia. 

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru formy dostawy zamówionych produktów opisane szczegółowo na podstronie Sklepu http://neakids.pl/content/9-dostawaPonadto, formy dostawy oraz ich koszt widoczne są zawsze w trakcie składania zamówienia. 
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie. Odbiór osobisty nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami dostawy dla Kupującego. 
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
  1. przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. płatność za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,
  3. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
  4. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu, tj. 59-216 Kunice, ul.Ciepła 6

4. Szczegółowe informacje na temat wybranej metody płatności znajdują się na podstronie Sklepu http://neakids.pl/content/8-platnosci.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 3 dni od chwili złożenia zamówienia.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
 4. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 24 godziny, a w sytuacjach wyjątkowych do 48 godzin.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili zaksięgowania wpłaty za zamówienie, chyba że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem lub płatność gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie Sklepu – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili złożenia zamówienia. 
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego albo powiadomi Kupującego o możliwości odbioru osobistego zamówienia.
 7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 8. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu. 

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza zwrotu, dostępnego pod adresem http://neakids.pl/content/10-zwroty, oraz na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem 
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi równowartość ceny zakupionego towaru niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Zwracany produkt nie powinien być uszkodzony ani nosić śladów użycia, oraz powinien posiadać oryginalne metki. W innym wypadku odstąpienie od umowy może wiązać się z potrąceniem utraconej wartości zwracanego towaru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy również dołączyć dowód zakupu (paragon, faktura VAT).

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad, 
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy. 

    

  

FORMULARZ ZWROTU [PDF]

FORMULARZ REKLAMACJI [PDF]