POLITYKA PRYWATNOŚCI

    

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach sklepu internetowego http://neakids.pl przez Macieja Mikulicza, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „M GROUP Maciej Mikulicz” z siedzibą w Kunicach (59-216), ul. Ciepła 6, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 691-226-87-12.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, który korzysta ze Sklepu,
 2. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://neakids.pl,
 3. Sprzedawca – Maciej Mikulicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „M GROUP Maciej Mikulicz” z siedzibą w Kunicach (59-216), ul. Ciepła 6, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 691-226-87-12.

§ 2

Dane osobowe

 1. Kupujący przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy za pomocą formularzy dostępnych w Sklepie, takich jak formularz założenia konta, formularz zapisu na newsletter, formularz złożenia zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. 
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu założenia i utrzymywania konta w Sklepie lub realizacji zamówień składanych w Sklepie.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta w Sklepie lub złożenia zamówienia.
 5. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż założenie konta w Sklepie lub realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
 6. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
 7. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  1. ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  2. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  3. rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
 8. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:
  1. wglądu do swoich danych osobowych,
  2. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§ 3

Pliki cookies

   1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
   2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
   3. Sprzedawca informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione. 
   4. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.